Biorąc kredyt hipoteczny w banku możemy otrzymać propozycję zabezpieczenia zobowiązania w postaci ubezpieczenia na życie. Dla wielu osób jest to pierwsze zetknięcie się z polisami osobowymi. Banki obiecują obniżenie prowizji, niższe RRSO, jeśli zdecydujemy się na zakup polisy od razu przy zawieraniu umowy kredytowej. Na jaką ochronę możemy wówczas liczyć? Czy ubezpieczenie kredytu ma sens? Jaki zakres ochrony oferują towarzystwa ubezpieczeniowe?

Ochrona na wypadek poważnego zachorowania czy utraty pracy? Co obejmuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Kredytobiorcy kredytów hipotecznych i gotówkowych z reguły mają dwie możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia: w banku i w towarzystwie ubezpieczeniowym. Warto tu podkreślić, że bank nie występuje wówczas w roli ubezpieczyciela, a pośrednika. Na jaką ochronę wówczas możemy liczyć? Sprawdź w tabeli przykładowy zakres ochrony oferowany przez instytucje finansowe.

Bank – Polisa pod kredyt hipotecznyZakres ochrony ubezpieczenia do kredytu w banku
Credit Agricole Zgon ubezpieczonego
Całkowita niezdolność do pracy
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Bank MillenniumŚmierć ubezpieczonego
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
Poważnie zachorowanie
SantanderOchrona na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej
W przypadku kredytów gotówkowych zakres ubezpieczenia jest większy
Bank Pekao S.A. Ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego
Trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji na skutek choroby lub obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
ING Bank ŚląskiŚmierć ubezpieczonego
Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Utrata pracy / hospitalizacja w wyniku NNW
Czasowa niezdolność do pracy w wyniku NW 
Tabela 1. Co obejmuje ubezpieczenie na życie do kredytu w banku? Porównanie polis, 9.12.2022 r. Opracowane na podstawie oferty banków.

Jak widać oferty przygotowane przez banki obejmują podobny katalog zdarzeń. Wynika to z faktu, że przygotowywane są specjalnie pod zdarzenia, które mogą zagrozić spłacie kredytu. Największą wadą tego rodzaju polis jest jednak brak możliwości dostosowania zakresu ochrony do swoich potrzeb. Ubezpieczyciele z góry określają wysokość świadczeń, co dla klienta nie zawsze oznacza optymalną sumę ubezpieczenia. 

Inną istotną kwestią jest lista wyłączeń odpowiedzialności, która w przypadku polis dostępnych w banku jest zwykle dłuższa, niż w indywidualnej polisie. Jak więc wygląda sytuacja z indywidualnymi polisami na życie pod zobowiązania kredytowe?

Indywidualne ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny

Drugą możliwością zabezpieczenia spłaty kredytu jest zakup indywidualnej polisy na życie i zdrowie z cesją na bank w towarzystwie ubezpieczeniowym. O tym, jak działa cesja na bank dowiesz się z osobnego artykułu. Tego rodzaju ubezpieczenia dają możliwość personalizacji ochrony i dostosowania jej do bieżących potrzeb kredytobiorcy.

Dostępnych jest kilka rodzajów polis różniących się od siebie ze względu na czas trwania umowy podstawowej:

 • ubezpieczenie bezterminowe z możliwością okresowego podwyższenia sumy ubezpieczenia na czas spłaty zobowiązania,
 • ubezpieczenie terminowe ze stałą lub malejącą sumą ubezpieczenia,
 • polisa rodzinna z dodatkowym terminowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego. 

Indywidualne ubezpieczenie na życie daje o wiele większe możliwości ochrony. W ofercie różnych ubezpieczycieli znajdziemy umowy dodatkowe obejmujące m.in.:

 • terminowe ubezpieczenie na życie,
 • rentę w przypadku śmierci ubezpieczonego,
 • śmierć w wyniku: wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu, wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ochronę na wypadek trwałego inwalidztwa w wyniku NW lub choroby,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenia i usługi assistance,
 • pokrycie kosztów leczenia i zakupu lekarstw,
 • poważne zachorowanie, 
 • zachorowanie na nowotwór,
 • drugą opinię medyczną, 
 • operacje chirurgiczne,
 • pobyt w szpitalu,
 • przejęcie opłacania składek ubezpieczeniowych,
 • całkowitej niezdolności do pracy lub/i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • ubezpieczenie na dożycie, również z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (rachunek UFK).

Co jeszcze wyróżnia indywidualne ubezpieczenie na życie? 

 • Możliwość podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia.
 • Dopasowanie ochrony do potrzeb ubezpieczonego.
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie, partnera / partnerki, dziecka.

Ubezpieczenie na życie w PZU co obejmuje?

PZU to jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce, który oferuje szereg ubezpieczeń osobowych, również dla kredytobiorców. W ramach polisy Ochrona Każdego Dnia ubezpieczyciel przygotował aż 18 umów dodatkowych. Ubezpieczenie na życie w PZU obejmuje m.in. zachorowania na ciężkie choroby, utratę sprawności w życiu codziennym, zgony, np. w wyniku wypadku, złamanie kości w wyniku NW, opiekę medyczną, ubezpieczenie zdrowia dziecka, a także organizację leczenia za granicą.

Allianz ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Polisa Allianz Plan Pełnej Ochrony zapewnia kompleksową ochronę, również dla osób spłacających kredyt hipoteczny lub gotówkowy. To produkt stworzony do zabezpieczenia zobowiązań nawet do miliona złotych. Ochronę można dowolnie rozszerzać w zakresie 10 różnych dodatkowych umów ubezpieczenia. Wśród zdarzeń objętych ochroną są, m.in.: zgon w wyniku wypadku, poważna choroba, hospitalizacja, trwałe uszkodzenie ciała, niezdolność do wykonywania pracy, czy hospitalizacja. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje również assistance onkologiczny oraz miesięczną rentę w przypadku śmierci.  

Nationale Nederlanden ubezpieczenie na życie co obejmuje?

Polisa na życie od Nationale Nederlanden Ochrona Jutra umożliwia zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego nawet do miliona złotych. Na wypadek jakich zdarzeń można się ubezpieczyć?

 • Pobyt w szpitalu, operacja po wypadku, rekonwalescencja po hospitalizacji,
 • poważne zachorowanie,
 • organizacja leczenia i pokrycie jego kosztów,
 • trwałe inwalidztwo,
 • niezdolność do samodzielnego życia lub pracy,
 • uszkodzenie ciała,
 • miesięczna renta,
 • przejęcie opłacania składek,
 • zachorowanie na nowotwór,
 • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego.

Ponadto ubezpieczyciel oferuje tymczasowe ubezpieczenie na życie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie na życie do kredytu?

Są sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa może nie działać tak jak sobie byśmy tego życzyli, a towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia. Takie zapisy umowy ubezpieczenia nazywamy wyłączeniami odpowiedzialności. Pamiętaj, by zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy. 

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci pieniędzy z polisy na życie? Przede wszystkim, gdy:

 • ubezpieczony poniesie śmierć w wyniku działań wojennych, zbrojnych; na skutek aktów terroru,
 • ubezpieczony popełni samobójstwo lub dozna obrażeń spowodowanych próbą samobójczą w ciągu pierwszych dwóch lat trwania umowy ubezpieczenia,
 • zgon nastąpi w wyniku masowego skażenia chemicznego.

Warto dodać, że każda umowa dodatkowa do polisy na życie może zawierać inne wyłączenia odpowiedzialności.

Wysokość kredytu a wysokość sumy ubezpieczenia

Polisa na życie zakupiona w banku zagwarantuje sumę ubezpieczenia w wysokości salda zadłużenia. Oznacza to, że wraz ze spłatą rat kredytu wysokość składki, ale i sumy ubezpieczenia będzie maleć. To rozwiązanie ma swoje wady i zalety. 

Niewątpliwie korzyścią jest fakt, że ubezpieczony ograniczy koszty ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej jednak strony, w przypadku, gdy, np. dojdzie do śmierci ubezpieczonego za pieniądze z polisy rodzina będzie mogła wyłącznie spłacić kredyt – pozostałe potrzeby nie zostaną zabezpieczone. 

Indywidualna polisa na życie z cesją na bank oferowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantuje inne zasady ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony sam, w porozumieniu z agentem ubezpieczeniowym, wybiera kwotę, na  jaką chce się ubezpieczyć. Jeśli suma ubezpieczenia zostanie zaakceptowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe to ubezpieczony podpisze umowę ubezpieczenia.

Warto pamiętać, by przy ustalaniu maksymalnej wysokości świadczenia wziąć pod wszystkie potrzeby rodziny i wysokość składki, nie tylko na wypadek śmierci, ale również w przypadku problemów zdrowotnych oraz utraty pracy.

Jak działa ubezpieczenie kredytu w przypadku śmierci?

Podstawowa polisa chroni życie ubezpieczonego. W przypadku jego śmierci ubezpieczyciel wypłaci pieniądze bezpośrednio do banku w celu spłaty kredytu hipotecznego lub uposażonemu. W pierwszym wariancie, gdy suma ubezpieczenia była wyższa, niż wysokość zaciągniętego kredytu, bank zabierze pieniądze w kwocie zabezpieczającej zobowiązanie finansowe, a resztę środków przekaże spadkobiercom.

Gdy uposażonymi są małżonek/ka, rodzice, dzieci lub inne bliskie osoby, to oni decydują, co zrobić z otrzymanym świadczeniem. Pieniądze można przeznaczyć na spłatę kredytu lub sprzedać nieruchomość a środki zagospodarować w ramach bieżących potrzeb rodziny. 

W celu otrzymania świadczenia należy w terminie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, np. w przypadku śmierci właściciela polisy będą to: akt zgonu, dokumenty potwierdzające tożsamość, dokumenty potwierdzające przyczynę śmierci. Kompletną listę wymaganych dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakupionej polisy. 

Na co zwrócić uwagę wybierając ochronę ubezpieczeniową pod kredyt?

Zakup ubezpieczenia zawsze powinien być poprzedzony refleksją nad własnymi potrzebami, możliwościami finansowymi oraz porównaniem ofert na rynku ubezpieczeniowym. Przed zakupem polisy warto sprawdzić listę wyłączeń odpowiedzialności znajdującą się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ponadto porównując oferty ubezpieczenia powinieneś:

 • Poznać zasady wypłaty świadczenia.
 • Sprawdzić definicje pojęć używanych w umowie ubezpieczenia i dokumencie OWU.
 • Przeanalizować, czy suma ubezpieczenia każdej umowy (głównej oraz dodatkowych) zapewni Ci realne wsparcie finansowe. 

Najczęściej zadawane pytania

Wciąż zastanawiasz się nad zakresem ubezpieczeń pod kredyt hipoteczny? Masz wątpliwości, czy polisa to dobre zabezpieczenie Twojego kredytu? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co gwarantuje ubezpieczenie kredytu?

Polisa na życie do kredytu to zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. W zamian za regularne opłacanie składek ubezpieczeniowych towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę świadczenia pieniężnego w określonej wysokości, np.  z tytułu poważnego zachorowania, niezdolności do pracy w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków itd. 

W przypadku wieloletniego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, ubezpieczony otrzymuje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że jeśli spotka go coś złego ubezpieczyciel spłaci część lub całość jego kredytu.   

Czy warto brać ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

W niepewnych czasach polisa na życie do kredytu hipotecznego to gwarancja spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Nikt nie jest w stanie przewidzieć ciężkiej choroby, zawału, utraty pracy, wypadku, czy śmierci. Spełniając swoje marzenie o mieszkaniu lub domu, warto dobrze je zabezpieczyć, zamiast liczyć, że przewrotny los będzie nam sprzyjał. Polisę na życie możesz rozbudować o ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, czy pakiet assistance, dobierając odpowiednie umowy dodatkowe.

Czy bank może zmusić do ubezpieczenia kredytu?

Bank nie ma prawa wymagać od kredytobiorcy ubezpieczenia kredytu hipotecznego ani gotówkowego, ale sprawa jest nieco bardziej złożona. W przypadku, gdy instytucja ma wątpliwości, czy klient w długoterminowej perspektywie będzie w stanie spłacać zadłużenie, może „poprosić” go o dodatkowe zabezpieczenia zobowiązania. Wówczas ze swojej strony bank może oferować, np. obniżenie prowizji.

Warto jednak pamiętać, że gdy bank uzależnia pozytywną decyzję kredytową od zakupu ubezpieczenia na życie, to możesz obniżyć koszty polisy, porównując konkurencyjne oferty u towarzystw ubezpieczeniowych. Pomoże Ci w tym m.in. Ranking Ubezpieczeń Do Kredytu 2022 / 2023. 

Czy ubezpieczenie grupowe może zabezpieczyć kredyt hipoteczny?

Polisy grupowe charakteryzują się sztywnym zakresem ochrony i zwyczajowo niskimi sumami ubezpieczenia – sprawia to, że nie są najlepszymi produktami pod kredyt hipoteczny. Zdecydowanie bardziej sprawdzi się w takim przypadku polisa indywidualna.

Cechy grupowych ubezpieczeń mają polisy oferowane w bankach. Mimo że zabezpieczają 100% salda zadłużenia kredytobiorcy na wypadek jego śmierci, to nie pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony.

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie do kredytu?

Polisa na życie do kredytu to produkt oferowany nie tylko w największych bankach w Polsce, ale również bezpośrednio w towarzystwach ubezpieczeniowych. Oferują je m.in. Santander, Pekao, PKO, Millennium Bank, mBank, a także Allianz, Nationale Nederlanden, Warta, Aegon wcześniej również Aviva. Są to produkty zarówno stworzone specjalnie pod kredytobiorców, jak i dla szerokiej grupy klientów. Oferują podstawy zakres, ale również mogą obejmować ochroną całą rodzinę.

Polisa na życie to produkt, który możesz kupić zdalnie, poprzedzając zakup darmową konsultacją z doradcą ubezpieczeniowym. W tym celu wypełnij formularz dostępny na naszej stronie, a licencjonowany agent ubezpieczeniowy skontaktuje się z Tobą i poprowadzi przez proces wyboru polisy.