Warunki świadczenia usługi

Regulamin

Dokładamy starań, aby usługa świadczona przez nas była czytelna i dokładnie wyjaśniona. Zapoznaj się z niniejszym regulaminem i w razie wątpliwości, napisz do nas.

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.) LEADGURU Sp. z o.o. działająca pod marką LeadGuru.pl ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem) i udostępnia go usługobiorcom.

§ 1 – Ogólne warunki

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telefonicznej oraz sieci Internet w zakresie porównywania ofert ubezpieczeń.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.ubezpieczeniedokredytu.pl/regulamin
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2 – Użyte określenia

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Usługodawca – LEADGURU sp. z o.o. działająca pod marką LeadGuru.pl, wpisana pod numerem 0000866206 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy KRS, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 16, 53-630 Wrocław.
 2. Usługobiorca – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie porównywania ofert ubezpieczeń,
 3. Usługa – zespół działań podejmowanych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegających na przetwarzaniu danych Usługobiorców, przekazaniu danych Usługobiorców do Ubezpieczycieli, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz analizie i porównywaniu ofert Ubezpieczycieli,
 4. Ubezpieczyciel – podmiot wykonujący działalność na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 5. Agent Ubezpieczeniowy – osoba działająca w imieniu Ubezpieczyciela,
 6. Doradca – osoba wykonująca czynności na rzecz Usługodawcy i posiadająca wszelkie upoważnienia do wykonania usługi,
 7. Call center Usługodawcy – serwis telefoniczny dostępny pod numerem +48 538 234 827, w godzinach 8:30 – 16:30 zajmujący się świadczeniem usług, na rzecz Usługobiorców 
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenie usług drogą elektroniczną
  i z wykorzystaniem sieci telefonicznej przez Usługodawcę 
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3 – Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

§ 4 – Świadczone usługi

 1. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach call center oraz za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.ubezpieczeniedokredytu.pl/kalkulator świadczy usługi w zakresie  zamówienia dla klienta rozmowy z Agentem Ubezpieczeniowym, który przedstawi klientowi ofertę lub oferty według potrzeb wskazanych w w/w formularzu lub w razie braku wskazania potrzeb według przeprowadzonej z klientem analizy potrzeb.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne.
 3. Usługobiorca ma możliwość zamówienia rozmowy z Doradcą za pośrednictwem formularza lub numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej https://www.ubezpieczeniedokredytu.pl/kontakt

§ 5 – Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do: 
  • przekazania Usługodawcy danych niezbędnych do porównania ofert Ubezpieczycieli tj.:
   • oczekiwanej sumy ubezpieczenia,
   • oczekiwanego okresu ochrony ubezpieczeniowej,
   • rodzaju ryzyk, które mają być objęte ochroną,
   • swoich danych osobowych i kontaktowych,
 1. udzielenia Usługobiorcy wszelkich innych niezbędnych danych i informacji, które wymagane są przez formularz, aby móc zrealizować usługę.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na to, aby Usługodawca prowadził w jego imieniu korespondencję z Ubezpieczycielem lub agentem ubezpieczeniowym.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Usługi z należytą starannością.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wynik postępowania zainicjowanego wypełnieniem formularza, ani za finalnie przedstawioną ofertę dla Usługobiorcy.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo doboru rodzaju podejmowanych działań podejmowanych   w celu wykonania usługi.

§ 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonicznej Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z przepisami RODO.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. 
 3. Informacje określone w art. 13 ust. 1-2 RODO, w tym dane administratora, dane kontaktowe inspektora ochrony danych, informacje o celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych, a także o okresach przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania zostaną podane Użytkownikowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych. 
 4. Podanie przez Usługodawcę jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Jeżeli w tym ostatnim przypadku Użytkownik odmówi podania określonych danych osobowych, Usługodawca może być pozbawiony dostępu do Usługi.
 5. Zgodnie z RODO Usługodawcy przysługuje:
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo usunięcia danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Użytkownik może wykonać powyższe prawa, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej www.ubezpieczeniedokredytu.pl/kontakt, dzwoniąc pod numer telefonu +48 538 234 827, wysyłając e-mail na adres: kontakt@ubezpieczeniedokredytu.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 1 Regulaminu.
Strefa wiedzy

Poradniki ubezpieczeniowe

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach na życie do kredytu hipotecznego i wybieraj świadomie.