Francuska marka Credit Agricole jest obecna na naszym rynku już ponad 20 lat, odkąd przejęła aktywa dawnego Lucas Banku. I oczywiście współcześnie nie jest to stricte bank rolniczy, choć i tego obszaru działalności nie zaniedbuje. Klienci detaliczni mogą liczyć na pełną ofertę kredytów, a także proponowane przez Credit Agricole ubezpieczenie do kredytu hipotecznego. 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego w Credit Agricole to polisa grupowa

Jak zawsze ubezpieczycielem nie jest — bo być nim nie może — sam bank, tylko osobny podmiot. W tym wypadku jest to jednak osobna, lecz należąca do tej samej grupy kapitałowej spółka: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Formalnie istnieje od końca 2020 roku. Kontynuuje jednak na naszym rynku działalność wcześniejszego podmiotu używającego nazwy CALI Europe S.A. (Credit Agricole Life Insurance), którego portfel umów ubezpieczeń przejęła.

Klientom zawierającym umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. proponowane jest jako jego zabezpieczenie grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia. Jest to roczna, samoczynnie przedłużana umowa. Można do niej przystąpić do wieku 65 lat i ze zobowiązaniem sięgającym maksymalnie 800 tys. zł. 

W przypadku kredytów na większe sumy, a także wówczas, gdy klient nie może podpisać deklaracji zgody z uwagi na stan zdrowia, może zostać im zaproponowane ubezpieczenie Credite Agricole na warunkach indywidualnych

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu Credit Agricole?

Zakres ochrony, jaką zapewnia zabezpieczające kredyt ubezpieczenie Credit Agricole, nie obejmuje jedynie zgonu, ale też ogranicza się do koniecznych z punktu widzenia zabezpieczenia zobowiązania ryzyk. 

Dotyczy zatem następujących z nich:

 • zgon ubezpieczonego;
 • całkowita niezdolność do pracy (jeżeli Ubezpieczony nie posiada uprawnień do świadczeń emerytalnych albo rentowych) albo
 • utrata zdolności do samodzielnej egzystencji (jeżeli Ubezpieczony posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych albo rentowych).

Suma ubezpieczenia jest równa wartości zobowiązania wobec banku – co miesiąc jest aktualizowana o spłacony kapitał. Ochrona w zakresie zgonu oraz utraty zdolności do samodzielnej egzystencji może trwać do 70 roku życia, natomiast od utraty zdolności do pracy wygasa po osiągnięciu 67 lat. 

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Oferowane przez Credit Agricole ubezpieczenie do kredytu nie wyróżnia się istotnie spośród innych tego typu produktów także jeśli chodzi o towarzyszący mu katalog wyłączeń. Mamy więc powszechnie spotykany zapis o samobójstwie w ciągu dwóch lat, a także dotyczące:

 • następstw chorób, zdiagnozowanych lub leczonych w ciągu pięciu lat, przy czym, poinformowanie o nich we wniosku wyklucza je z tego wyłączenia;
 • skutków używania alkoholu i innych substancji odurzających;
 • alkoholizmu lub zaburzeń psychicznych;
 • uprawiania niebezpiecznych dyscyplin sportowych (wymienione w OWU);
 • usiłowania lub dokonania przestępstwa;
 • działań wojennych, zamieszek itp.(nie dotyczy obrony własnej lub innych);
 • eksplozji atomowej lub napromieniowania radioaktywnego (dotyczy aktywności zawodowej);
 • leczenia poza kontrolą lekarską;
 • podróży łodzią podwodną i transportem lotniczym innym niż licencjonowane przewozy.

Ile kosztuje proponowane przez Credit Agricole ubezpieczenie do kredytu hipotecznego?

Stawka składki ubezpieczeniowej odprowadzanej na polisę grupową, jaką jest ubezpieczenie Credit Agricole dla klientów posiadających kredyty hipoteczne, wynosi 0,0299% sumy ubezpieczenia. Koszt ochrony maleje więc wraz z postępującym regulowaniem zadłużenia. 

Przy tym należy mieć na uwadze, proponowane przez Credit Agricole ubezpieczenie do kredytu hipotecznego obniża jego oprocentowanie. To także nie jest rzecz nietypowa, jako że bank kompensuje sobie wzrost ryzyka towarzyszącego niezabezpieczonemu odpowiednio zobowiązania.

Rezygnacja z tego produktu w trakcie kredytowania — choć możliwa — wiąże się z koniecznością zmiany warunków bądź przedstawienia innego zabezpieczenia. 

Kupujemy oferowane w Credit Agricole ubezpieczenie

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia dla klientów z kredytem hipotecznym może być nabyte w dowolnym momencie trwania jego umowy, a także przed jej zawarciem. Dokonujemy tego w placówce banku poprzez złożenie Deklaracji Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową.

W Credit Agricole mamy też polisę do kredytu gotówkowego

Jest to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla klientów, których okres kredytowania zakończy się na najpóźniej w momencie ukończenia 75 lat. Umowa jest zawierana na czas określony, lecz nie dłużej niż 10 lat.

Zakres polisy uzależniony jest od źródła dochodów ubezpieczonego. Pracujący chroniony jest od ryzyka śmierci, a także trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. W zakresie rozszerzonym będzie to także utrata stałego źródła dochodów i czasowa niezdolność do pracy. Osoby niezatrudnione (emeryci itp.) są zamiast ostatnich dwóch wymienionych ryzyk chronione od poważnego zachorowania.

W praktyce zakres zależy od źródła dochodów w momencie wystąpienia zdarzenia. Jedna umowa zabezpieczonej w ten sposób pożyczki może opiewać na maksymalnie 255.550 zł. 

Ubezpieczenia do kredytów w Credit Agricole

Rodzaj ubezpieczeniaRodzaj polisyMaksymalna suma ZakresMaksymalny wiek ochrony
Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego grupowa800 000 zł-zgon
-niezdolność do pracy/niezdolność do samodzielnej egzystencji 
70 lat
Ubezpieczenie do kredytu gotówkowegoindywidualna255 550 zł-zgon
-niezdolność do pracy/niezdolność do samodzielnej egzystencji 
-utrata stałego źródła dochodów
-czasowa niezdolność do pracy
-poważne zachorowanie
75 lat
Tabela 1. Ubezpieczenie kredytu w Credit Agricole — szczegóły oferty.

Pozostałe polisy dostępne w banku i alternatywne oferty 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego pomyślane jako towarzyszący mu komponent, z odpowiednio malejącą sumą ubezpieczenia i kosztem składki wydaje się rozwiązaniem wprost doskonałym.

Potrzeby konsumentów mogą być jednak rozmaite, zwłaszcza że choć spłata kredytu może być najpilniejszą, to nie jedyną potrzebą rodziny. Ubezpieczenie na życie w standardowej postaci także nadaje się więc do tej roli. 

Co jeszcze ma więc w ofercie Creit Agricole i czy są to propozycje do wykorzystania?

Tego rodzaju produkty składają się tu z czterech pakietów. 

Pakiet Życie to typowa polisa życiowa zawierająca ochronę w razie poważnego zachorowania i hospitalizacji. Suma ubezpieczenia wynosi tu jednak do 200 tys. zł, więc obecnie nie będzie to produkt użyteczny dla dużej części kredytobiorców.

Pakiet Z Myślą o Bliskich pozwala przygotować się do odejścia i pochówku z SU do 10 tys. zł. 

Pakiet Na Wypadki to ubezpieczenie NNW z ryzykami dotyczącymi: złamań kości, uszczerbku na zdrowiu oraz trwałego inwalidztwa. Tutaj znajdziemy też wariant dla dzieci zastępujący polisę szkolną.

Wreszcie, zestaw ten zamyka Pakiet Zdrowie — to medyczny assistance.

Podsumowując można uznać, że nie jest to propozycja wyczerpująca potrzeby kredytobiorcy, w roli zabezpieczenia potrzebny będzie produkt grupowy omówiony wyżej. 

Ten jednak jest ściśle sprofilowany jako ubezpieczenie do kredytu hipotecznego. Nie zaspokaja innych powszechnie rozpoznawanych dziś w odniesieniu do ubezpieczenia potrzeb. 

Jeśli więc uznamy, że potrzebne mu jest uzupełnienie, oferta ubezpieczenia Credite Agricole z również nieprzesadnie rozbudowanymi propozycjami jest nader użyteczna. Ci, którzy chcieliby w ramach jednego produktu zabezpieczyć wszystkie potrzeby, będą jednak szukali dalej.