Nie chcemy, a w niektórych przypadkach nie możemy czekać, aż będzie nas stać na nabycie danego dobra. Tu z pomocą przychodzą kredyty. Te jednak wiążą się z pewnym ryzykiem, wobec czego przydatna może być polisa na życie dla kredytobiorcy. Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest niezbędne? A co z innymi pożyczkami? Wyjaśniamy. 

Czy np. ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest próbą sprzedaży wiązanej?

Każde duże zobowiązanie może wymagać zabezpieczenia i polisa na życie zyskuje na popularności w tej roli. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest rozwiązaniem spotykanym stosunkowo rzadko. Są to bowiem pożyczki na relatywnie krótki okres (np. kilku lat) i nie są one największe. 

To nie znaczy, że ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego nie ma sensu; zależy to od naszych zarobków (i oceny przez bank ich stabilności) oraz zakresu, jaki obejmie dane ubezpieczenie. Jeżeli sami nie jesteśmy pewni, czy kredyt gotówkowy nie stanie się w trudnych okolicznościach życiowych kłopotem, rozważmy ubezpieczenie. Nierzadko ubezpieczenie kredytu gotówkowego uczyni go wręcz tańszym — zabezpieczenie zobowiązania obniża przecież ryzyko banku, do czego jeszcze wrócimy.

Polisa do kredytu samochodowego też jest przydatna

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie do kredytu samochodowego, to tym zagadnieniem rządzą takie same prawidła. To także nie są małe pieniądze, skoro decydujemy się brać kredyt na samochód. Ubezpieczenie kredytu w razie kłopotów będzie więc niezwykle pomocne. Zwłaszcza że zabezpieczy nas przed kłopotami z uregulowaniem długu za mienie, którego wartość bardzo szybko przecież spada. 

Głównym zagadnieniem, jeżeli chodzi o ubezpieczenie kredytu, są jednak te hipoteczne. Są to wszak zobowiązania na dużo większe kwoty, a przede wszystkim na dłuższe okresy, niż kredyty samochodowe czy inne gotówkowe. Niejeden pojazd w takim czasie zostanie zresztą zużyty przez wielu właścicieli. Czas trwania umowy kredytu hipotecznego stanowi okoliczność nie mniej ważną, niż jego wysokość. Im dłuższy, tym większe ryzyko nieszczęśliwych wypadków, zachorowań i innych zdarzeń. Dlatego to kredytom hipotecznym poświęcamy najwięcej uwagi. 

Co to jest ubezpieczenie na życie pod kredyt hipoteczny?

W sensie technicznym polisa pod kredyt hipoteczny jest taką samą umową ubezpieczenia, jak każda inna. Tym razem występuje ona jednak w roli zabezpieczenia kredytu, co wymusza należytą sumę ubezpieczenia i czas trwania umowy. W razie naszej śmierci bądź wystąpienia innego zdarzenia objętego zakresem, zobowiązanie wobec banku pokryje polisa. 

Zakup ubezpieczenia na życie do kredytu jest więc nie mniej ważny, niż sam kredyt. Warto dokonywać go z największą rozwagą. Oznacza to, że analiza poszczególnych ofert musi dotyczyć nie tylko spełniania warunków banku, ale i naszych własnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu. 

Czy polisa przy kredycie jest obowiązkowa, a jeśli tak, to kiedy?

Zasadniczo w myśl prawa ubezpieczenie na życie przy kredycie nie jest obowiązkowe. W praktyce kredytodawca może jednak uzależniać udzielenie kredytu od nabycia polisy i taki wymóg jest dziś powszechny. Teoretycznie można by go uniknąć, przedstawiając lepsze zabezpieczenie, dla przeciętnego klienta polisa pozostaje jednak tym najbardziej dogodnym. 

Ważne! Zazwyczaj konieczne jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Zagadnienie to reguluje Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W art. 9. czytamy:

  1. Kredytodawca nie może dokonywać sprzedaży wiązanej w związku z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, chyba że sprzedaż wiązana dotyczy prowadzonego bezpłatnie rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (…).
  2. Kredytodawca może wymagać od konsumenta zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny lub przelewu wierzytelności z tej umowy ubezpieczenia na kredytodawcę, informując jednocześnie konsumenta o możliwości wyboru oferty dowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez kredytodawcę.

W konkretnym przypadku ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny może więc być konieczne z woli banku. Zawsze jednak mamy swobodę wyboru produktu, który będzie pełnił tę funkcję. Jest to niezmiernie istotne i należy z tego zrobić jak najlepszy użytek, dobierają polisę o warunkach i zakresie odpowiadających naszym potrzebom. 

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Dla przeciętnego konsumenta jest to jedyny dostępny sposób zabezpieczenia bytu rodziny w razie jego własnej śmierci bądź innych zdarzeń uniemożliwiających wypracowywanie dochodu. Ponadto ubezpieczenia na życie stały się współcześnie nader obszerną kategorią obejmującą o wiele więcej ryzyk niż jego utrata. 

Rozbudowana polisa może zapewniać ochronę od szeregu innych zdarzeń, na czele z poważnymi zachorowaniami i skutkami nieszczęśliwych wypadków. Dostępne są także umowy dotyczące utraty zdolności do pracy, a w pewnym zakresie nawet utraty samego zatrudnienia.

W ten sposób polisa na życie kredytobiorcy może więc zabezpieczyć jego zdolność do pełnienia ekonomicznej funkcji w gospodarstwie domowym — kluczową także z uwagi na konieczność sprostania zobowiązaniu wobec banku.

Co istotne, dla osób, które nie borykają się z istotnymi kłopotami zdrowotnymi i są jeszcze stosunkowo młode, ubezpieczenie pod kredyt — jak każde inne — będzie po prostu niedrogie. Wynika to z niskiego poziomu ryzyka, należącego do kluczowych parametrów decydujący o wysokości składki. Należy jednak przestrzec przed kierowaniem się w pierwszej kolejności ceną. Ta może bowiem zależeć także od efektywnego zakresu danej polisy, a ten jest kształtowany przez stosowne zapisy warunków umów. 

Jakie są ubezpieczenia dodatkowe i jak je dobierać?

Jak już wspomnieliśmy, ochronie na wypadek śmierci kredytobiorcy powszechnie towarzyszy obecnie rozszerzenie jej na inne ryzyka, które mogą uniemożliwić spłatę kredytu. 

Jest to podporządkowane spełnieniu przez ubezpieczenie na życie przy kredycie (i nie tylko) jego właściwej funkcji — zabezpieczeniu ekonomicznych podstaw bytowych rodziny. W sytuacji, gdy ciąży na niej wysokie, wieloletnie zobowiązanie wobec banku w postaci kredytu, zagadnienie kompletności tej ochrony staje się szczególnie istotnym. 

W interesującym nas kontekście katalogi ubezpieczeń dodatkowych możemy podzielić na m.in. następujące główne grupy:

  • poważne zachorowania;
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
  • trwałe uszczerbki na zdrowiu/niezdolność do pracy; trwałego inwalidztwa;

Pełne katalogi rozszerzeń bywają niezwykle obszerne i mogą obejmować kilkadziesiąt pozycji uzupełniających polisę główną (niekoniecznie jednak wszystkie są do zastosowania naraz). Należy tutaj zwrócić uwagę na wielką swobodę, jaką cieszą się ubezpieczyciele w ustalaniu postaci swoich produktów i ich warunków. 

Te same zakresy ubezpieczeń mogą być pokrywane przez najróżniejsze zestawy umów dodatkowych. W praktyce nie ma znaczenia, pomiędzy ile dokumentów podzielony jest dany zakres odpowiedzialności, a to właśnie on musi być naszym punktem odniesienia. 

Nabycie polisy o niesprawdzonym zakresie, czy też niedostosowanej pod tym względem do indywidualnych potrzeb (gdy np. uprawiane sporty są przedmiotem wyłączeń) niesie ze sobą oczywiste zagrożenie, dlatego zawsze należy uważnie zweryfikować warunki takiego produktu. Już z tego powodu bezrefleksyjne przyjęcie oferty przedstawionej przez bank — czego, jak już wiemy, zgodnie z prawem nie musimy robić nigdy — jest ryzykownym postępowaniem. 

W najmniejszym stopniu nie sugerujemy, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego proponowane wraz z nim w placówce musi być niewystarczające. Rzecz w tym, że produkty ubezpieczeniowe są po prostu bardzo różnorodne, choć cechują się szeregiem typowych rozwiązań i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tego samego rynku. 

Jednocześnie najprzeróżniejsze są także nasze — niekoniecznie w porę uświadomione — potrzeby. Skorelowanie jednego z drugim jest kluczem do właściwego zakupu ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym. Podobnie zresztą jak każdego innego, rozmiary zabezpieczanego w ten sposób długu każą jednak traktować to zagadnienie ze szczególną uwagą. 

Jakie elementy składowe ma dobre ubezpieczenie kredytu? Kiedy otrzymamy pomoc?

Konstrukcja bazowej polisy na życie obejmującej jedno ryzyko (śmierć kredytobiorcy) jest prosta i z reguły nie niesie nieporozumień. Zasadniczo wystarczy zapoznać się z katalogiem wyłączeń, by wiedzieć, kiedy nie otrzymamy świadczenia.

Im jednak przedmiot ochrony stanowi bardziej złożone zagadnienie, tym istotniejsza staje się natura ubezpieczeń osobowych. One nie służą pokrywaniu obiektywnych szkód: zapewniają wypłatę środków w razie wystąpienia określonego w umowie zdarzenia. To ważne. 

W razie poważnego zachorowania

”Poważne zachorowanie” jest terminem niemedycznym, stanowiącym jedynie umowną klasyfikację zdarzeń ubezpieczeniowych. O tym, co ono oznacza, decyduje sam ubezpieczyciel — wszystkie informacje dotyczące konkretnej polisy znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przypadków objętych jej zakresem może być od kilku (zwłaszcza nowotwory, problemy kardiologiczne, udary itd.) do nawet kilkudziesięciu, przy czym to nie ich liczba decyduje w praktyce o efektywnym zakresie. 

Najważniejsze są definicje i ograniczenia odpowiedzialności np. z uwagi na już przebyte choroby (zwykle podaje się zakres czasowy). Na mocy tych umów pomoc w wysokości sumy ubezpieczenia otrzymamy w razie wystąpienia danego stanu chorobowego w sposób spełniający uszczegółowione w definicji warunki. Zważywszy na to, że leczenie niektórych chorób, takich jak np. nowotwory, może kosztować poważne środki, a jednocześnie pod znakiem zapytania staje pełne zaangażowanie w pracę, jest to jeden z najważniejszych elementów ochrony, jaką powinno zapewniać ubezpieczenie kredytu hipotecznego. 

W razie hospitalizacji (np. w wyniku NNW)

Te umowy zapewniają świadczenia zależne od czasu spędzonego w placówce. Zwykle ubezpieczyciel ustala minimalny czas pobytu w szpitalu (np. 3 dni wzwyż), co ogranicza jego odpowiedzialność (i ryzyko) do poważniejszych zdarzeń. Świadczeniem w takich rozszerzeniach jest procent sumy ubezpieczenia ustalony za jeden dzień. Zwykle odrębnie traktowane są hospitalizacje spowodowane chorobą i wypadkiem — różnić się mogą wysokości świadczeń, zazwyczaj inne są karencje. 

W razie wypadku (np. kilkaset złotych za złamaną nogę)

Są to umowy od uszczerbku na zdrowiu, tymczasowego lub trwałego. Zwykle odpowiedzialność ubezpieczyciela także obejmuje zdarzenia enumeratywnie wymienione w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), dlatego koniecznie należy się z nim zapoznać. W tabeli znajdziemy informacje o wysokościach świadczeń — jest to określony procent sumy ubezpieczenia, toteż od jej wysokości zależą otrzymane pieniądze. 

W razie czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy

Umowy te mogą także nosić nazwę umów od np. kalectwa. Podobnie jak w przypadku rozszerzeń od poważnych zachorowań, kluczowe są definicje. Niekiedy ubezpieczyciel wymienia konkretne aktywności, których niemożliwość podejmowania decyduje o wystąpieniu stanu będącego przedmiotem ochrony. Powszechnie jest też wymagany dłuższy (np. roczny) okres nieprzerwanego trwania stanu niezdolności do pracy czy kalectwa i brak pomyślnych rokowań lekarskich. Świadczeniem może być tu wypłata sumy ubezpieczenia lub przyznanie renty. 

Czy można z polisy odzyskać pieniądze?

Składka na ubezpieczenie kredytu służy opłaceniu tzw. kosztu ryzyka. Nie jest więc gromadzona, a ulega bieżącemu spożytkowaniu w toku działalności towarzystwa. Istnieją jednak produkty skalkulowane tak, że przy odpowiednio długim czasie trwania umowy można otrzymać część lub wszystkie wpłacone składki. Ubezpieczyciel jest wówczas w stanie wygenerować sobie pewien zysk z obracania środkami, których wartość naturalnie zresztą maleje wraz z inflacją.

Przykładem takiego ubezpieczenia jest oferowana przez Nationale Nederlanden polisa Ochrona ze Zwrotem. Procentowy współczynnik zwrotu zależy od czasu trwania umowy w sposób następujący:

  • 15 lat: 50%
  • 20 lat: 75%
  • 30 lat: 100%

Co w razie wcześniejszej spłaty kredytu?

Ochronę ubezpieczeniową warto zachowywać nadal. Jeśli jednak uznamy, że w danych okolicznościach jest to już zbędny koszt (a droższa polisa na wysoką sumę została nabyta ściśle jako zabezpieczenie zobowiązania), nie musimy jej kontynuować. 

W razie nadpłaty składek i spłaty kredytu przed terminem, a więc skrócenia obowiązywania jego umowy, przysługuje nam zwrot jego kosztów proporcjonalnie do czasu, o który nastąpiło to skrócenie. Reguluje to ta sama, wymieniona już Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. w art. 39. Bank powinien samodzielnie dokonać takiego zwrotu, jeśli to nie nastąpi, wystarczy złożyć stosowny wniosek.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Fakt, iż dana polisa na życie ma zabezpieczać kredyt hipoteczny, nie należy do czynników wpływających na jej koszty. Każda składka na ubezpieczenie kredytu jest wypadkową tych samych okoliczności: jego zakresu, sum ubezpieczenia i stopnia prawdopodobieństwa, że wystąpi zdarzenie objęte tym zakresem i te sumy ubezpieczenia trzeba będzie wypłacić. To jest właśnie ten wspomniany już wyżej koszt ryzyka. Bank ustala je na podstawie indywidualnych czynników na czele z wiekiem ubezpieczonego. 

W praktyce może się to przedstawiać następująco:

Wzrost kosztów ochrony na życie wraz z wiekiem. Polisa na 20 lat na sumę 250 tys. zł

WiekMetlifeUniqa
2565,2167,08
3078,3385,25
35101,04119,58
40138,13172,50
Tabela 1. Wysokość składki ubezpieczenia kredytu w Metlife i Uniqa. Opracowanie na podstawie oferty ubezpieczycieli.

UWAGA — powyższe zestawienie dotyczy tylko jednej ze składowych ceny polisy (kosztu ochrony na życie) i stanowi jedynie przykład. Nie są to ściśle kwoty, za jakie można nabyć taką ochronę. Nie uwzględniono także innych okoliczności, tj. wyniki ankiety medycznej, a przede wszystkim zakres ochrony, o którym decydują szczegółowe warunki polisy. Pamiętajmy, że kierowanie się jedynie ceną, to nie jest dobra metoda wyboru oferty. Zwłaszcza jeśli chodzi o ubezpieczenie spłaty kredytu. 

Jak możemy zauważyć, pomiędzy poszczególnymi towarzystwami mogą zachodzić istotne rozbieżności. Nie wynikają one jednak z innej oceny ryzyka. W głównej mierze jest to rezultat postaci produktu, który będzie mu podlegał, czyli rzeczywistego zakresu odpowiedzialności. 

Dlatego w tym punkcie ponownie należy przypomnieć, że samo zestawienie cen nie może wystarczać za porównanie ofert. Nie znaczy to, że te tańsze są gorsze. Są inne i należy ustalić, jak się ich postać przedstawia w odniesieniu do naszych indywidualnych potrzeb. 

Cóż nam po doraźnie niższym koszcie kredytu, jeśli będzie się to wiązało z nieskuteczną ochroną?

Jak może wyglądać ubezpieczenie dopasowane do kredytu?

Ponieważ polisa na życie w roli zabezpieczenia kredytu jest powszechnie stosowana już od lat, bez trudu znajdziemy dziś propozycje przygotowane stricte z myślą o takim właśnie jej zastosowaniu. Rozwiązaniem cechującym takie produkty jest malejąca suma ubezpieczenia. Ponieważ wysokość SU należy do głównych czynników decydujących o wysokości składki, pozwala to zoptymalizować koszty ochrony.

Duże sumy ubezpieczenia w Ergo Hestia

Ergo Hestia oferuje polisę Ergo 4. Tym, co wyróżnia tę propozycję, jest to, że możliwe jest tu ustalenie bardzo wysokich niektórych sum ubezpieczenia — na życie aż do 10 mln zł, natomiast w razie niezdolności do pracy 4 mln. Już tylko 200 tys. może jednak wynosić SU w razie poważnych zachorowań. Jednak organizacja i pokrycie kosztów leczenia w ramach Global Doctors może być zabezpieczone kwotą 2 mln Euro. Okres ubezpieczenia może trwać nawet do setnego roku życia. 

Ubezpieczenie kredytu w Aegon

Aegon proponuje ubezpieczenie Bezpieczna Spłata. Tutaj suma ubezpieczenia może wynosić do 500 tys. zł. Bezpieczna Spłata to pewnego rodzaju polisa ze zwrotem — przy umowie trwającej min. 25 lat można odzyskać całość odprowadzonych składek. Dla krótszych umów procenty zwrotów są odpowiednio niższe. 

Ubezpieczenie kredytu w Metlife 

Jako trzeci przykład polisy pod kredyt może nam posłużyć oferowana przez Metlife polisa Dopasowana Ochrona Życia. Dostępna jest ona jako rozszerzenie głównej umowy na życie.

Tutaj także mamy malejącą zgodnie z harmonogramem sumę ubezpieczenia. To racjonalne zarządzanie ryzykiem ubezpieczyciela sprawa, że takie ubezpieczenie do kredytu hipotecznego może cechować się niewygórowaną ceną. 

Porównanie innych ofert ubezpieczycieli

Moment spłaty kredytu z całą pewnością będzie przełomowym i zdejmie rodzinie z głowy jedną z poważniejszych trosk. Na zagadnienie ochrony jej bytu może się jednak składać więcej problemów, toteż ubezpieczenie do kredytu w standardowej postaci, ze stałą sumą ubezpieczenia także będzie w wielu przypadkach optymalnym wyjściem. Tutaj wybór jest niezmiernie szeroki, bo to w końcu podstawowy produkt każdego towarzystwa oferującego indywidualne ubezpieczenia na życie. 

Axa Plan Ochronny: umowę zawrzemy do 70 lat, może obowiązywać do 75; obejmuje także współmałżonka lub partnera (prowadzącego wspólnego gospodarstwo domowe). 

Axa plan ochronny może pełnić funkcję polisy rodzinnej i cechuje się pewnymi możliwościami rozbudowy. Są to dodatkowe umowy m.in. na wypadek śmierci, zachorowań (29 przypadków), operacji, pobytu w szpitalu czy uszczerbku na zdrowiu, a także pakiet assistance. Nie ma natomiast propozycji z zakresu ochrony zdrowia dzieci.

Generali Z Myślą o Życiu Plus to ubezpieczenie dostępne go wieku 75 lat; umowa może obowiązywać nawet do 100, przy czym umowy dodatkowe wygasają znacznie krócej. Nader szeroki jest tu katalog umów dodatkowych. Zarówno w zakresie ochrony życia, jak i zdrowia (m.in. dwa rozszerzenia od zachorowań po 40 i 11 przypadków). Rozbudowana jest też oferta umów z zakresu ochrony zdrowia dzieci. Generali Z Myślą o Życiu Plus może być także rozszerzona o rachunek UFK.

Warta Ochrona to produkt możliwy do nabycia do wieku 64 lat, umowa wygaśnie wraz z osiągnięciem 70. Dostępne są typowe rozszerzenia zwiększające wymiar zabezpieczenia w razie śmierci, a także z zakresu ochrony zdrowia i m.in. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Stosunkowo obszerny jest także katalog umów z zakresu ochrony zdrowia dziecka. 

Oferowane przez Pru (dawnie Prudential) ubezpieczenie Komfort życia nabędziemy do wieku 70 lat, umowa wygaśnie 5 lat później. Możemy rozszerzyć jego zakres m.in. o polisę od zachorowań (SU nawet do 2 mln zł), inwalidztwa, a także niezdolności do pracy. Mamy także typową umowę na wypadek pobytu w szpitalu oraz kilka propozycji z zakresu ochrony zdrowia dziecka. 

W jaki sposób nabędziemy ubezpieczenie kredytu hipotecznego lub innego?

Online

Choć przed kilku laty na naszym rynku pojawiła się już polisa na życie możliwa do zakupu w pełni online — jedynie przy pomocy narzędzia w serwisie ubezpieczyciela, do chwili obecnej ten model sprzedaży nie został rozpowszechniony. Nieodzowny jest kontakt z agentem lub innym przedstawicielem. W przypadku tak istotnego produktu jak ubezpieczenie kredytu niekoniecznie jest to jednak szczególnie dolegliwa okoliczność. On, tak czy inaczej, nie powinien być nabywany drogą mechanicznego doboru parametrów, bez analizy potrzeb i konsultacji. Jednocześnie obecnie nie musi to oznaczać nadmiernego zachodu.

Ubezpieczenie kredytu kupisz też zdalnie, np. przez telefon

Sytuacja sanitarna ostatnich lat istotnie przyspieszyła zmiany w zakresie sposobów komunikacji, do czego w coraz większym stopniu służy już nie tylko telefon, ale internet. Możliwość odbycia wideorozmowy czy przesłania skanów dokumentów staje się standardem w coraz liczniejszych placówkach i pozwala do minimum ograniczyć ilość czasu niezbędnego na ustalenie istotnych szczegółów dopełnienie formalności. 

Wyłącznie u Agenta?

Dystrybucja ubezpieczeń osobowych w Polsce w większości opiera się na pracy agentów; najczęściej to właśnie tam nabędziemy ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym. Miejscem sprzedaży takich produktów są jednak także m.in. banki zdolne, jak wiemy, zaoferować nam polisę wraz z kredytem. Wszystko zależy zatem od konkretnego produktu. 

Co zamiast indywidualnej polisy pod kredyt?

W zasadzie większość klientów obecnie nie będzie miała alternatywy. Jeśli ich sytuacja materialna i zawodowa jest na tyle korzystna, że bank (teoretycznie) byłby w stanie odstąpić od zastosowania jakiegoś zabezpieczenia, tak czy inaczej skompensuje on sobie to ryzyko. 

Taki kredyt będzie po prostu istotnie droższy, czy to za sprawą oprocentowania, czy prowizji. 

Istnieją oczywiście inne metody zabezpieczenia zobowiązania — dawniej dość powszechny był weksel in blanco, takie rozwiązanie staje się jednak przeszłością. Innym wyjściem jest przedstawienie żyranta, z którym podpisana zostanie umowa poręczenia cywilnego, co jednak jest rozwiązaniem cokolwiek kłopotliwym. 

Wreszcie, można oddać inne mienie pod zastaw (rejestrowy pozwala korzystać z niego nadal), co z oczywistych względów także nie w każdym przypadku będzie możliwe. Upowszechnienie się ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym jako jego zabezpieczenia jest zatem naturalnym rezultatem.