Największy bank na naszym rynku nie tylko oferuje klientom pełną ofertę kredytów, ale i powszechnie towarzyszących im jako dogodne zabezpieczenie ubezpieczeń. Zadanie to spoczywa na odrębnym podmiocie w postaci spółki PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Ubezpieczenie w PKO jest dostępne dla kredytobiorców i klientów tego banku.

Proponowane przez PKO ubezpieczenie do kredytów hipotecznych i jego szczegóły 

Ubezpieczenie na życie dla klientów PKO i Banku Hipotecznego, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką jest propozycją dla zdolnych do pracy klientów w wieku 18-70 lat. Jeśli suma ubezpieczenia nie przekracza 1 mln zł, nie ma badań lekarskich.

Wśród wstępnych warunków mamy jednak zapis o braku diagnozy, leczenia, ani skierowania bądź oczekiwania na konsultacje dot. następujących przypadków:

 • nowotwór złośliwy,
 • choroba niedokrwienna serca (w tym zawał),
 • udar mózgu,
 • cukrzyca leczona insuliną,
 • marskość wątroby.

Umowa jest roczna i może być przedłużana do momentu spłaty kredytu lub ukończenia 75 lat.

Suma ubezpieczenia w pierwszym roku (okresie ubezpieczenia) jest równa wysokości udzielanego kredytu, później odpowiada saldzie zadłużenia w danym miesiącu. 

Zakres ubezpieczenia, świadczenia i wyłączenia 

Oferowane klientom banku PKO ubezpieczenie do kredytu hipotecznego obejmuje swoim zakresem zgon, a także – jednak tylko do 65 roku życia ubezpieczonego – całkowitą i trwałą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Świadczenie odpowiada sumie ubezpieczenia, zgodnie z procentowym udziałem w polisie (jeśli ubezpieczonych jest więcej niż jeden). 

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą skutków:

 • działań zbrojnych itp., energii jądrowej;
 • udziału w aktach przemocy, terroru, zamieszkach;
 • usiłowania lub dokonania przestępstwa
 • pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień;
 • leczenia poza kontrolą lekarską;
 • uprawiania niebezpiecznych sportów (wymienione w OWU);
 • wypadku lotniczego (nie dotyczy licencjonowanych przewozów).

Ponadto mamy zapis o próbie samobójczej; przy czym w tym produkcie — nietypowo — wyłączenie to obowiązuje przez jeden rok od zawarcia umowy. 

Ile kosztuje ubezpieczenie do kredytów hipotecznych w PKO?

Wysokość składki, jaką odprowadzać będziemy na dostępne w PKO ubezpieczenie do kredytu hipotecznego wyliczana jest na podstawie stawki ubezpieczeniowej. Na dzień dzisiejszy wynosi ona 0,33276%.

Oznacza to, że koszt ubezpieczenia za każde 100 tys. zł wynosi  27,73 zł, a więc 332,76 zł rocznie. W pierwszym, rocznym okresie, uiszczamy należną za niego składkę jednorazowo z góry, później jest ona naliczana stosownie do aktualnego zadłużenia. 

Kupujemy ubezpieczenie do kredytu 

Ubezpieczenie na życie dla klientów PKO i Banku Hipotecznego, którzy zawarli umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką może zostać nabyte zarówno w momencie zawierania umowy kredytu, jak i w terminie późniejszym. Oprócz wizyty bezpośrednio w oddziale u doradcy klienci mają możliwość skorzystania także z formy zdalnej za pośrednictwem platformy Autenti.

Inne możliwości ubezpieczenia do kredytu w PKO

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego to dwuletnia umowa obejmująca swoim zakresem utratę źródła dochodu, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dla dwóch pierwszych ryzyk obowiązują 60-dniowe karencje. Dostępna jest dla klientów, którym pierwotny harmonogram kredytowania skończy się przed 70 rokiem życia. Składka wynosi 3,25% kwoty przyznanego kredytu albo salda zadłużenia.

Suma ubezpieczenia to 40% Kwoty Kredytu, jednak nie więcej niż 1 200 tys. zł.

Rolę zabezpieczenia pożyczek mogą pełnić także produkty Ochrona dla Ciebie oraz Ochrona dla Ciebie +. Oferta dostępna jest dla klientów z zobowiązaniami w PKO w wysokości poniżej 255 550 zł.

Ochrona dostępna jest w dwóch wariantach i może obejmować:

 • śmierć, poważne zachorowanie, utratę źródła dochodu, pobyt w szpitalu wskutek wypadku,
 • śmierć, poważne zachorowanie i medyczny pakiet pomocowy. 

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń i inne polisy na życie

Oferta ubezpieczeniowej spółki PKO jest nader szeroka i wydaje się, że nie tylko ze względów związanych z uzupełnianiem innych produktów finansowych. Obok prostego w zakupie ubezpieczenia Moje Życie 24 o niskich sumach, jest to np. polisa Ochrona dla Ciebie dla posiadaczy pożyczek do 255 550  zł.

Autonomiczną propozycją jest Bezpieczny Plan z sumą ubezpieczenia od 300 tys. aż do miliona zł. Produkt jest dostępny dla klientów w wieku do 65 lat. Wysokie sumy ubezpieczenia sprawiają, że może to być ubezpieczenie do kredytu hipotecznego, jednocześnie zaspokajające inne potrzeby finansowe rodziny.