Marka ta jest obecna na naszym rynku od drugiej połowy lat 90-tych, choć kontynuuje tradycje jeszcze starszych podmiotów. Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego w banku Millennium zapewniające ochronę na życie to domyślnie produkt PZU, a więc naszego największego ubezpieczyciela. Nie jest to jednak jedyny możliwy do wykorzystania element ochrony.

Szczegóły polisy do kredytu w Millennium

Produkt określony jako ubezpieczenie na życie kredytobiorców kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej w Banku Millennium S.A. został przygotowany przez PZU. Ochroną w ramach tej polisy może być objęty klient w wieku od 18 do 69 lat.

Jej zakres obejmuje trzy ryzyka:

  • zgon;
  • niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby, 
  • zdarzenie medyczne w postaci zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 20 przypadków, głównie poważnych zachorowań.

W przypadku dwóch pierwszych ryzyk świadczeniem jest wypłata sumy ubezpieczenia. Wystąpienie trzeciego pozwala na skorzystanie z zagranicznej konsultacji medycznej. Jest to świadczenie dostępne dla jednego, tego samego przypadku chorobowego, choć w razie zmiany przebiegu choroby może być powtórzone. 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego w banku Millennium oferowane przez PZU to polisa indywidualna. To oznacza, że ubezpieczyciel ustala wysokość składki dla konkretnego klienta. Dokonuje się tego w oparciu o sumę ubezpieczenia zgodnie z ustaloną w polisie tzw. stopą składki. 

Suma ubezpieczenia musi odpowiadać wysokości kredytu lub aktualnego salda kapitału. Proponowane przez bank Millennium ubezpieczenie do kredytu hipotecznego można nabyć zarówno równocześnie, jak i  już po zaciągnięciu zobowiązania. 

W tym produkcie składka nie zależy od wieku ubezpieczonego (nie wykonuje się również badań) i wynosi 0,03 sumy ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie kredytu w Millennium a ograniczenia odpowiedzialności 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego, jakie możemy nabyć w banku Millennium cechuje się typowymi na tyle przyjętych na tym rynku rozwiązań ograniczeniami ochrony. Mamy więc rzecz jasna standardowy zapis wyłączający odpowiedzialność w razie popełnienia samobójstwa w okresie dwóch lat od rozpoczęcia ochrony. 

Oprócz tego zapisy te dotyczą skutków użycia alkoholu lub innych substancji odurzających, także chorób zdiagnozowanych lub leczonych wcześniej w ciągu trzech lat. Ograniczenie to nie dotyczy jednak procedur zakończonych przed ukończeniem 18 lat oraz chorób, które wystąpiły ponownie jednak w sposób niezwiązany przyczynowo.

Możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ubezpieczenie

W banku Millennium jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej lub kredytu konsolidacyjnego może posłużyć także dodatkowy produkt. Jest nim grupowe ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów lub czasowej niezdolności do pracy. Tutaj właściwym ubezpieczycielem jest TU Europa SA.

Bank Millennium oferuje ubezpieczenie kredytu hipoteczne klientom, którzy uzyskują w Polsce dochody z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek oraz nie posiadali statusu osoby bezrobotnej rok przed przystąpieniem do polisy. Obejmujące utratę pracy ubezpieczenie do kredytu w Millennium Bank zapewnia spłatę dwunastu rat. 

Warunkiem jest uzyskanie statusu bezrobotnego. Dodatkowo ubezpieczony otrzymuje zwrot kosztów eksploatacyjnych kredytowanej nieruchomości. 

Jakie inne ubezpieczenia oferuje nam bank

Wyżej scharakteryzowany produkt PZU to jedyna propozycja typowego ubezpieczenia na życie na większe sumy zdolnego pełnić rolę zabezpieczenia kredytu, jaką proponuje bank Millennium. Zgodnie z prawem klient ma oczywiście w tym zakresie swobodę wyboru w granicach określonych przez jego wymagania.

Oferta samego banku na tym się jednak nie kończy i pozwala nam także ubezpieczyć się przy zaciąganiu mniejszych pożyczek. W tym przypadku jego partnerem jest TU Europa i wynikiem tej współpracy jest ubezpieczenie na życie Bezpieczna Pożyczka przygotowane w dwóch wariantach.

Pierwszy dostępny jest dla klientów, którzy nie ukończyli 65 lat. Cechuje się dość szerokim zakresem obejmującym zgon, poważne zachorowanie, utrata pracy albo hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czasowa niezdolność do pracy (karencja 30 dni) albo śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz całkowita niezdolność do pracy (karencja 180 dni) albo inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Wariant drugi — dla starszych, do 85 roku życia — obejmuje zgon, zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku i assistance medyczny. 

Ubezpieczyciel oblicza wysokość świadczenia na podstawie ryzyka. Kwotę wypłaconego świadczenia ustala na podstawie określonego procentu kapitału do spłaty bądź poprzez przejęcie spłaty ustalonej liczby rat (od 6 do 18). 

Ubezpieczenie to można nabyć w trakcie zawierania umowy pożyczki lub później. Maksymalna łączna suma ubezpieczenia może wynosić do 230 tys. zł.